Regulamin

II Otwarte Mistrzostwa
Cross Country Ghostbikers
o Puchar Prezydenta Miasta Będzina

1. Organizator

Organizatorem imprezy – „II Otwartych Mistrzostw Cross Country Ghostbikers o Puchar Prezydenta Miasta Będzina” jest:

Będziński Klub Rowerowy „GHOSTBIKERS”
42-500 Będzin, ul. Sielecka 97/16

2.Cel imprezy

Celem imprezy jest sportowa rywalizacja kolarska, popularyzacja kolarstwa górskiego i wypoczynku na świeżym powietrzu, promocja gminy Będzin i jej terenów rekreacyjnych, wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych, wzajemna integracja miłośników kolarstwa górskiego.

3. Czas i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się w:

Niedziela, 11 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 17:00 na Górze Św. Doroty (Będzin – Grodziec, ul. Fryderyka Chopina)

4. Zapisy

Uczestnikiem zawodów może być osoba, która:

 • Wypełni i wyśle elektroniczny formularz zgłoszeniowy poprzez stronę zawodów http://www.ghostbikers.pl/dorotka2014 .
 • Zgłosi się w dniu imprezy w Biurze Zawodów okazując dowód tożsamości i podpisując odpowiednią klauzulę o odpowiedzialności i dobrym stanie zdrowia. W przypadku osób nieletnich (do lat 18) można okazać inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek oraz należy przedłożyć pisemną zgodę na start w zawodach oraz klauzulą o odpowiedzialności podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Wniesie opłatę startową na konto organizatora.
4.1 Opłaty startowe
 • Dzieci do lat 10 (kategoria 1) – bezpłatnie
 • Pozostałe grupy wiekowe (kategorie) – 30 zł/osoba
4.2 Numer rachunku bankowego organizatora
Numer: 94 2030 0045 1110 0000 0253 7970
Nazwa: Będziński Klub Rowerowy GHOSTBIKERS
Adres: 42-500 Będzin, ul. Sielecka 97/16
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - XC Dorotka

Uwaga! Jeżeli do dnia 9 maja 2014 roku uczestnik nie uzyska zwrotnego maila z potwierdzeniem wpłynięcia opłaty startowej, należy okazać potwierdzenie przelewu w Biurze Zawodów.

4.3 Nim się zapiszesz, musisz wiedzieć, że…

O udziale w zawodach decydować będzie kolejność zgłoszeń – limit 200 osób – 30 najmłodszych zawodników (zwolnionych z opłat) i 170 zawodników z opłatą wpisową w wysokości 30.00 zł. Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany będzie możliwość zapisania się również w biurze zawodów w dniu imprezy.

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki na wszystkich typach rowerów (ze względu na rodzaj trasy preferowany rower górski).

Zwycięzcą indywidualnym w każdej kategorii wiekowej zostanie zawodnik, który na mecie uzyska najkrótszy czas przejazdu.

W przypadku małej liczby zgłoszonych zawodników w danej kategorii, mogą być one łączone. Podane liczby okrążeń w każdym wyścigu mogą się zmienić i zostaną dostosowane do panujących warunków atmosferycznych na trasie.

Startujący musi posiadać: kask sztywny, przepisowy i sprawny technicznie rower (dowolny typ), aktualne badania lekarskie dotyczące startu w wyścigu lub oświadczenie
o dobrym stanie zdrowia, oświadczenie o odpowiedzialności, dowód tożsamości. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).

Każdy zawodnik podczas rejestracji podpisuje oświadczenie, że startuje na własne ryzyko i nie będzie rościł do organizatorów odszkodowania w przypadku urazu lub wypadku. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność, dzieci na odpowiedzialność i za zgodą rodziców. Kolarze ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane przez zawodników lub osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.

W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorami.

Uczestnikami wyścigu mogą być zawodnicy(-czki) z licencjami PZKol lub innych Narodowych Organizacji Kolarskich oraz amatorzy nieposiadający licencji. Wszyscy zawodnicy ścigają się razem, organizator nie przewiduje osobnych klasyfikacji i nagród dla zawodników z licencją i bez licencji.

5. Nagrody

Zwycięzcy wszystkich kategorii (1-3 miejsce) otrzymują puchary, oraz dyplomy.

6. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 • oznakowaną trasę,
 • indywidualny numer startowy,
 • pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
 • puchary oraz dyplomy (trzy pierwsze miejsca w kategorii),
 • pamiątkowe dyplomy (dla wszystkich uczestników),
 • gorący posiłek.

Na zakończenie zawodów organizator przewiduje konkurs (tombola) podczas którego odbędzie się losowanie nagród rzeczowych wśród tych uczestników, którzy wystartują w zawodach. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

7. Trasa i pomiar czasu

Trasa XC będzie poprowadzona i oznaczona w terenie po leśnych ścieżkach. Trasa zawiera sekcje techniczne. Długość pętli wynosi około 2,5 km dla trasy „długiej” oraz około 1 km dla trasy „krótkiej”.

Organizator wyścigu w terminie najpóźniej do 1 tygodnia przed imprezą udostępni na stronie http://dorotka.ghostbikers.pl/ mapę trasy.

Czasy przejazdu zawodników rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych będą mierzone za pomocą stoperów. Zwycięzcami we wszystkich kategoriach będą ci zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają zadaną ilość okrążeń wyznaczonej trasy.

W przypadku wystąpienia mniej bezpiecznych punktów na trasie zawodów organizator rozstawi tam osoby zabezpieczające.

Uwaga! Trasa będzie zmieniona w stosunku do zeszłorocznej edycji zawodów.

Uwaga! Dzieci rywalizują na odrębnej trasie tzw. „krótkiej”.

8. Kategorie wiekowe i długość trasy

 1. Dzieci (do lat 10) – 1 okrążenie (trasa krótka)
 2. Kat. Młodzik (11-12 lat) – 3 okrążenia (trasa krótka)
 3. Kat. Junior młodszy (13-15 lat) – 1 okrążenie
 4. Kat. Junior ( 16-18 lat) – 2 okrążenia
 5. Kat. Elita (19-30 lat) – 6 okrążeń
 6. Kat. Kobiety (w zależności od ilości uczestniczek – I lub II kategorie) – 2/3 okrążenia
 7. Kat. Masters I (31-40 lat.) – 5 okrążeń
 8. Kat. Masters II ( 41-lat i wzwyż) – 4 okrążenia

 9. Program zawodów

 • 08:00 Otwarcie Biura zawodów
 • 09:45 Zamknięcie list startujących
 • 10:00 Start uczestników w pierwszej kategorii
 • +00:15 Starty uczestników w kolejnych kategoriach wiekowych rozpoczynają się po około 15 minutach od zakończenia wyścigu w poprzedniej kategorii.
 • ~16:00 Dekoracje uczestników
 • ~16:30 Konkurs z nagrodami (tombola) – po zakończeniu zawodów.

10. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnik rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania z trasy i poinformowania o tym fakcie przedstawicieli biura zawodów. W razie wypadku na trasie zawodów, który wymaga interwencji medycznej, należy zadzwonić pod numer alarmowy 733-316-970

11. Inne zasady

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasie wyścigu. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów) oraz przestrzegania zasad fair-play.

11.1 Uczestnikom zawodów zabrania się:
 • Skracania wyznaczonej trasy, opuszczania okrążeń, dokonywania wymiany roweru.
 • Utrudniania wyprzedzania przez szybszego zawodnika poprzez jazdę niezgodną z przepisami (zajeżdżanie, gwałtowną zmianę kierunku jazdy).
 • Zawodnikom niebiorącym udziału w wyścigu nie wolno poruszać się po trasie wyścigu podczas jego trwania pod karą wykluczenia z zawodów.
11.2 Zawodnicy zobowiązani są do:
 • Respektowania poleceń Sędziego Głównego wyścigu i komisji sędziowskiej.
 • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach.
11.3 Sędzia Główny może zastosować w stosunku do zawodników nieprzestrzegających przepisów następujące kary:
 • Ustne upomnienie.
 • Wykluczenie z wyścigu.

12. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii wiekowych z uwagi na liczbę startujących.

W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Każdy zawodnik ubezpiecza się w zakresie NW we własnym zakresie.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator ma prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych (m.in. strona internetowa, komunikat, plakat, informacje prasowe) zdjęć wykonanych podczas zawodów, również w kolejnych edycjach zawodów.